Hållbarhet

Engagerade i att göra vår del

Alvenius rör är tillverkade av 100 % återvinningsbart svenskt stål och all produktion sker med fossilfri energi.

Vi köper stolt vårt stål från SSAB, en av de bästa järnmalmsbaserade ståltillverkarna när det gäller CO2-effektivitet. Stålet produceras med 7 % mindre CO2-utsläpp än EU-genomsnittet, vilket är förenligt med Alvenius engagemang för hållbarhet.

Buy-back

Vi står bakom kvaliteten och livscykeln för våra rör. Alvenius erbjuder kostnadseffektiva återköp för olika projekt.

Våra rör skickas tillbaka till våra tillverkningsanläggningar, inspekterade, renoverade och redo att användas igen för nya installationer som främjar vårt engagemang för hållbarhet.

Spara energi

Energieffektiv mediatransport tack vare låg friktion i rören innebär mindre CO2-utsläpp. Eftersom FlowMax-rören har en CorroFlo-beläggning är insidan hal, dvs friktionen minskar och flödesmotståndet är lägsta möjliga.

Detta innebär att våra kunder kan spara upp till 50 % i energiförbrukning genom att använda mindre pumpar.

Lågt CO2 fotavtryck

Då Alvenius arbetar hårt för att minska sin miljöpåverkan är det naturligt för CorroFlo att uppfylla ett antal krav som fokuserar på vår miljö.

REACH (Regulation, Evaluation and Authorization of Chemicals, EC 1907/2006) definierar ett antal ämnen som bör undvikas för att minimera miljöpåverkan.

Följaktligen är CorroFlo fri från:

 • ämnen med mycket stor oro (SVHC)
 • ämnen klassade som persistenta, bioackumulerande och/eller giftiga (PBT)
 • ämnen klassade som mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB)
 • ämnen klassade som cancerframkallande kategori 1 eller 2
 • ämnen klassade som mutagena kategori 1 eller 2
 • ämnen klassade som reproduktionstoxiska kategori 1 eller 2
 • ämnen klassade som hormonstörande perfluoroktansulfonater (”PFOS”)

CorroFlo innehåller inte något av ämnena listade i BASTA/CPL. Detta innebär:

 • inget bly
 • inget kvicksilver
 • inget kadmium
 • inga flyktiga organiska föreningar
 • inga ämnen som är kända för att vara mycket giftiga för vattenlevande organismer
Alvenius logo blue